Wilt U uw organisatie verbeteren, kwaliteit of klanttevredenheid verhogen, het milieu minder belasten of de CO2 uitstoot verminderen, de werkomstandigheden en veiligheid verbeteren, zorgen dat u aan de wet- en regelgeving voldoet, zoals de ARBO wet, Milieu wet, CE regelgeving. Wilt U aan de opdrachtgevers vertrouwen geven door te laten zien dat U op een doeltreffende manier werkt aan het verbeteren van een of meer genoemde aspecten? Voert U projecten uit waar een en ander geregeld moet worden? Ecrou BV kan U daarbij helpen. Dat kan door detachering, het voortouw nemen in een project tot en met het adviseren of klankborden, en alles daar tussen in. Alles kan op het gebied van Kwaliteit, ARBO en Milieu.

De dienstverlening bestaat uit:

- Het opzetten van managementsystemen, al dan niet geïntegreerd,
- Onderhouden van managementsystemen (tot 100% uitbesteding),
- Auditering intern, extern (uw leveranciers),
- RI&E,
- Taak Risico Analyses,
- Noodplannen,
- Beoordelen van project eisen / specificaties en procedures.
- Opzetten, implementeren uitvoeren van project veiligheid plannen,
- Opzetten, implementeren uitvoeren van project management plannen,
- Inspectie en Testplannen opzetten en uitvoeren,
- Opstellen project oplever dossiers
- Opstellen integrale veiligheid dossiers
- Las technische ondersteuning

Het ontwikkelen van managementsystemen, al dan niet geïntegreerd, Een organisatie bestaat uit een verzameling individuen die meer of minder toevallig bij elkaar zijn gekomen om bepaalde klussen te klaren. Onder invloed van deze individuen heeft de organisatie al een manier van werken ontwikkeld. Die manier van werken heeft ongetwijfeld voor- en nadelen en is door successen, schade en schande ontstaan. De kunst is om de sterke eigenschappen te behouden. Het opzetten van managementsystemen is maatwerk, zodat de organisatie dicht bij zichzelf blijft en de implementatie van een managementsysteem meer als zinvol wordt beschouwd. De betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden is groot, de verantwoordelijkheid om te komen tot een succesvol team ligt zowel bij het management als bij de medewerkers. Belangrijk is om zicht te krijgen op het eigen functioneren of het functioneren van het team in het grote geheel. Vandaaruit ontstaan nieuwe dingen en blijft de organisatie in beweging, steeds aanpassen, steeds beter. Overigens bestaat een management systeem niet louter alleen uit procedures. Het gaat erom dat de individuen samenwerken en komen tot de juiste resultaten. Dat vereist oefening, vergelijk het met een voetbalteam, een pitcrew in de autosport of een leeuwenfamilie op de jacht. Hoeveel er op papier komt hangt van verschillende zaken af; aanwezige competenties, ervaring, complexheid van de processen en risicos om er een paar te noemen. De managementsysteem normen bevatten onderwerpen die de aandacht verdienen bij het inrichten, bewaken, en bewegen van de organisatie. Ze zijn een hulpmiddel bij het steeds beter worden. U kunt opdrachtgevers vertrouwen geven door de organisatie te laten certificeren. Sommige opdrachtgevers eisen het ook.

Onderhouden van managementsystemen, Om het managementsysteem te laten werken is onderhoud nodig. Er is beleid ontwikkeld en op basis hiervan worden doelstellingen bepaald. In een bepaalde periode moeten deze doelstellingen worden gerealiseerd. Onderzocht moet worden of de organisatie functioneert zoals bedoeld. Daarvoor moet informatie hierover worden verzameld om inzicht te krijgen in het functioneren (voor elke organisatie is een deel daarvan uniek). Maar tenminste hebben we nodig:

- klachten en complimenten van opdrachtgevers en andere betrokken partijen,
- zaken die niet in 1 keer goed zijn gegaan of project evaluaties,
- prestaties van processen, zoals bijvoorbeeld levertijd betrouwbaarheid of kosten
- prestaties van belangrijke leveranciers,
- incidenten en ongevallen, ongevalsonderzoeken,
- resultaten van audits (intern, door klanten, door Certificerende Instelling).

Op basis van analyse van deze informatie kan inzicht worden verkregen in het eigen functioneren en kunnen hierin verbeteringen worden aangebracht. Daarmee begint de cyclus opnieuw door het beleid te toetsen om te zien of nog steeds de juiste koers wordt gevolgd, doelstellingen vastgesteld, enz. De rol van Ecrou BV kan hier beperkt zijn tot bijvoorbeeld coördinatie van deze activiteiten tot en met volledige (tijdelijke) uitbesteding.

Auditering intern, extern (uw leveranciers),

Auditeren is samen met de geauditeerde onderzoeken of de werkzaamheden volgens planverlopen, samen de risicos beoordelen en de noodzaak tot aanpassingen. Tevens wordt beoordeeld of aan de eventueel van toepassing zijnde eisen uit de systeemnormen wordt voldaan. Het is nagaan of aan de normeisen wordt voldaan (tbv de certificatie) en samen zoeken naar risicos en verbeteringen.

Ecrou BV kan voor U het interne auditprogramma uitvoeren, of Uw interne auditoren opleiden.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E),

Een risico inventarisatie & valuatie is naast de eis uit de managementsysteemnormen (VCA*/**/p, OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2016) een eis uit de ARBO wetgeving (artikel 5 Arbowet).

Iedere onderneming dient een inventarisatie van de op het bedrijf aanwezige veiligheids- en gezondheidsgevaren en hieraan verbonden risicos uit te voeren. Wanneer een zogenoemde branche-RI&E-instrument beschikbaar is, kan de organisatie-RI&E op dit branche-RI&E-instrument worden gebaseerd. Deze risico-inventarisatie dient zo vaak te worden herhaald als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Dit betekent dat de risico-inventarisatie in ieder geval moet worden aangepast indien zich substantiële wijzigingen voordoen in de hieronder genoemde aan een RI&E te stellen eisen:

- zij omvat alle activiteiten inclusief de noodsituaties;
- zij omvat alle personen die toegang hebben tot de werkplekken van het bedrijf inclusief bezoekers;
- de RI&E gaat over alle equipment, materialen, stoffen, infrastructuur etc.;
- de RI&E dient actueel te zijn (de huidige situatie dient te worden behandeld);
- de RI&E dient gebaseerd te zijn op de laatste stand van de kennis en de techniek;
- de RI&E dient uit te gaan van de redelijkerwijs te verwachten capaciteiten en beperkingen van de medewerkers;
- in de RI&E dient rekening te worden gehouden met ongevallen, incidenten en beroepsziekten die zich in het verleden hebben voorgedaan;
- het VCA*-systeem verlangt een RI&E welke is gebaseerd op de diverse functies in het bedrijf.

Plan van Aanpak

Op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie moet een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin is aangegeven welke maatregelen, in verband met de geïnventariseerde risico's, genomen zullen worden. Bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak is de medewerking van een gecertificeerde arbodienst of een kerndeskundige in veel gevallen verplicht. Dit houdt in dat deze onder andere toetst of de risico-inventarisatie en -evaluatie, indien door het bedrijf zelf opgesteld, volledig en betrouwbaar is en of daarin de actuele inzichten (de stand van de techniek) zijn verwerkt. Het Plan van Aanpak wordt uiteraard gedocumenteerd. Over de voortgang van dit PvA wordt door de verantwoordelijke functionarissen gerapporteerd. Tijdens de Management Review (zie ook Management Review - Directiebeoordeling) wordt de voortgang beoordeeld (veelal gebeurt dit op jaarbasis). Las technische ondersteuning: