NEN-EN-ISO ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. Het geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen, door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem en wordt toegepast wanneer een organisatie zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Een geaccrediteerde externe partij is bevoegd een ISO 9001 certificaat af te geven.

Deze norm definieert een kwaliteitssysteem voor organisaties die willen toeleveren aan de luchtvaartindustrie. Het omvat alle eisen van ISO 9001 plus een 80-tal specifieke eisen die kritiek zijn voor toelevering aan de luchtvaartindustrie.

Extra eisen worden gesteld aan o.a. betere procesbeheersing, configuratiebeheer en traceerbaarheid.

Voor toeleveranciers aan de luchtvaartindustrie is NEN EN 9100 certificering een contractuele vereiste.

NEN EN ISO 1090-1 regelt de CE-markering van constructieve staal- en aluminiumonderdelen die worden toegepast als bouwproducten*. Een norm waarin de CE-markering is geregeld wordt een ′geharmoniseerde norm′ genoemd. Voor geharmoniseerde normen geldt dat ze wettelijk verplicht toegepast moeten worden.
De EN-1090-1 werd wettelijk verplicht op 1 juli 2014. Na deze datum moeten alle constructieve stalen en aluminium onderdelen op een bouwplaats worden geleverd met een CE-markering.

Een van de belangrijkste onderdelen van een geharmoniseerde norm is de FPC. FPC staat voor ′Factory Production Control′, ofwel ′fabrieksproductiebeheersing′. Met de FPC waarborgt de fabrikant de kwaliteit van zijn producten. De FPC is een soort kwaliteitssysteem volgens ISO 9001, maar dan uitgebreider ten aanzien van de technische eisen (bijvoorbeeld procescontroles volgens EN 1090-2 en EN-ISO 3834) en minder uitgebreid op andere gebieden, zoals klanttevredenheid. Het FPC-systeem van een fabrikant moet door een zogenaamde ′aangemelde instelling′ (in lasjargon: ′nobo′) worden gecertificeerd. Vaak wordt de certificering van de FPC gecombineerd met de certificering van de ISO 9001.

De serie NEN EN ISO 3834 geeft kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen zowel in werkplaatsen als op bouwplaatsen.
Certificering aan de hand van deze norm bevestigd dat een internationaal erkend kwaliteitssysteem voor laswerkzaamheden is geïmplementeerd.

De normen zijn opgebouwd uit verschillende niveaus voor smeltlassen van metalen zowel in werkplaatsen als op bouwplaatsen:

NEN EN ISO 3834-4: Dit deel van ISO 3834 geeft elementaire kwaliteitseisen
NEN EN ISO 3834-3: Dit deel van ISO 3834 geeft standaard kwaliteitseisen
NEN EN ISO 3834-2: Dit deel van ISO 3834 geeft uitgebreide kwaliteitseisen.

Er kan op verschillende niveaus worden gecertificeerd. Bij contracten met klanten kunnen verschillende niveaus worden afgesproken (mits gecertificeerd op het juiste niveau of hoger)

NEN-EN-ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen.

Deze internationale norm helpt een organisatie de beoogde resultaten te behalen van haar milieumanagementsysteem, die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden en dat wordt voldaan aan compliance verplichtingen (o.a. voldoen aan wetgeving, eventuele milieuvergunning en eisen of wensen van belanghebbenden)

Deze internationale norm is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en aard, en is van toepassing op de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten waarvan de organisatie bepaalt dat zij deze kan beheersen of beïnvloeden, uitgaande van een levenscyclusperspectief. Deze internationale norm stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Het doel van de ladder is:

- bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
- bedrijven stimuleren om die mogelijkheden daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen.
- samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

OHSAS 18001 bevat eisen voor een arbo-managementsysteem waarmee een organisatie de ARBO-risico's kan beheersen en de ARBO-prestaties kan verbeteren.

Een van de voorwaarden uit deze norm is dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde ARBOwet- en regelgeving.

Het ARBO managementsysteem is gebaseerd op de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Op basis van deze informatie worden maatregelen genomen om risico′s tot een minimum te beperken en in geval van calamiteiten kordaat op te treden. Het personeel staat centraal als belanghebbende partij maar is tevens een belangrijke schakel op het gebied van veiligheid. Werken aan veiligheidsbewustzijn heeft een hoge prioriteit.

OHSAS 18001 wordt binnenkort opgevolgd door NEN EN ISO 45001. De verwachting is dat de nieuwe norm in 2017 wordt gepubliceerd.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

VCA is een Nederlands/Belgisch initiatief en is primair bestemd voor aannemers. De omvang van het VCA systeem beperkt zich meer tot het uitvoeren van activiteiten met verhoogd risico.

Speerpunten uit de checklijst zijn de risicoanalyses, rol van het management en direct leidinggevenden, veiligheidsopleidingen en veiligheid bewustzijn van direct leidinggevenden en uitvoerend personeel.